Home » باشگاه خبر ورزشی » آیا باید نگران بازی با سوریه بود؟/ ایران بهترین در دفاع، سوریه ضعیف‌ترین در حمله

آیا باید نگران بازی با سوریه بود؟/ ایران بهترین در دفاع، سوریه ضعیف‌ترین در حمله

آیا باید نگران بازی با سوریه بود؟/ ایران بهترین در دفاع، سوریه ضعیف‌ترین در حمله
مصاف سوریه و ایران در حالی روز 25 در مالزی برگزار می شود که میزبان دارای ضعیف ترین خط حمله  به همراه تایلند بوده و ایران دارای بهترین خط دفاع است.

آیا باید نگران بازی با سوریه بود؟/ ایران بهترین در دفاع، سوریه ضعیف‌ترین در حمله

مصاف سوریه و ایران در حالی روز 25 در مالزی برگزار می شود که میزبان دارای ضعیف ترین خط حمله  به همراه تایلند بوده و ایران دارای بهترین خط دفاع است.
آیا باید نگران بازی با سوریه بود؟/ ایران بهترین در دفاع، سوریه ضعیف‌ترین در حمله

نصب تلگرام فارسی

About