اعتراف علی کریمی به بستن قرار داد با استقلال!

اسطوره تیم فوتبال پرسپولیس به بستن قراداد 5 میلیون تومانی با استقلال اعتراف کرد.

اعتراف علی کریمی به بستن قرار داد با استقلال!

اسطوره تیم فوتبال پرسپولیس به بستن قراداد 5 میلیون تومانی با استقلال اعتراف کرد.

(image)
اعتراف علی کریمی به بستن قرار داد با استقلال!