Home » باشگاه خبر ورزشی » باقری هوادار معلول را به آرزویش رساند

باقری هوادار معلول را به آرزویش رساند

باقری هوادار معلول را به آرزویش رساند
یکی از هواداران معلول پرسپولیس در ویدیویی درخواست کرده بود کریم باقری را از نزدیک ببیند و این اتفاق امروز با هماهنگی های لازم صورت گرفت.

باقری هوادار معلول را به آرزویش رساند

یکی از هواداران معلول پرسپولیس در ویدیویی درخواست کرده بود کریم باقری را از نزدیک ببیند و این اتفاق امروز با هماهنگی های لازم صورت گرفت.
باقری هوادار معلول را به آرزویش رساند

About