Home » اخبار ورزشی زنان » بنگستون یاد زیدان را زنده کرد(گزارش تصویری)

بنگستون یاد زیدان را زنده کرد(گزارش تصویری)

بنگستون یاد زیدان را زنده کرد(گزارش تصویری)

مهاجم هندوراسی ذوب آهن اصفهان پس از اعتراض بازیکنان صنعت نفت به تاخیرش هنگام تعویض واکنش عجیبی انجام داد.

بنگستون یاد زیدان را زنده کرد(گزارش تصویری)

مهاجم هندوراسی ذوب آهن اصفهان پس از اعتراض بازیکنان صنعت نفت به تاخیرش هنگام تعویض واکنش عجیبی انجام داد.

(image)
بنگستون یاد زیدان را زنده کرد(گزارش تصویری)

About