ترشی فروشی زنی که مدال المپیک دارد

حدود چهار سال است این کار را می کنم. گاهی به قشم می روم و لباس می آورم تا به دوستان و آشنایان بفروشم.

ترشی فروشی زنی که مدال المپیک دارد

حدود چهار سال است این کار را می کنم. گاهی به قشم می روم و لباس می آورم تا به دوستان و آشنایان بفروشم.

(image)
ترشی فروشی زنی که مدال المپیک دارد