Home » عکس های ورزشی » تمرین سوت و کور حریف تیم ملی / استارت سوریه برای مصاف با ایران (عکس)

تمرین سوت و کور حریف تیم ملی / استارت سوریه برای مصاف با ایران (عکس)

تمرین سوت و کور حریف تیم ملی / استارت سوریه برای مصاف با ایران (عکس)
در فاصله چند روز تا بازی حساس با ایران، بازیکنان سوریه تمرینات خود را در شهر سرمبان آغاز کردند تا به آمادگی لازم برسند.

تمرین سوت و کور حریف تیم ملی / استارت سوریه برای مصاف با ایران (عکس)

در فاصله چند روز تا بازی حساس با ایران، بازیکنان سوریه تمرینات خود را در شهر سرمبان آغاز کردند تا به آمادگی لازم برسند.
تمرین سوت و کور حریف تیم ملی / استارت سوریه برای مصاف با ایران (عکس)

About