Home » باشگاه خبر ورزشی » جابر و بختیار با استقلال استارت زدند

جابر و بختیار با استقلال استارت زدند

جابر و بختیار با استقلال استارت زدند
2 بازیکن استقلال که روز گذشته با مصدومیت جزیی روبه رو شده بودند، امروز در کنار سایر بازیکنان تمرینات خود را آغاز کردند.

جابر و بختیار با استقلال استارت زدند

2 بازیکن استقلال که روز گذشته با مصدومیت جزیی روبه رو شده بودند، امروز در کنار سایر بازیکنان تمرینات خود را آغاز کردند.
جابر و بختیار با استقلال استارت زدند

oxin channel

About