Home » باشگاه خبر ورزشی » جونبوک قهرمان شد، العین به استقلال نرسید

جونبوک قهرمان شد، العین به استقلال نرسید

جونبوک قهرمان شد، العین به استقلال نرسید
العین می توانست در صورت قهرمانی به 2 قهرمانی در آسیا برسد که این اتفاق نیفتاد و جونبوک موتورز تعداد قهرمانی هایش را به عدد 2 رساند.

جونبوک قهرمان شد، العین به استقلال نرسید

العین می توانست در صورت قهرمانی به 2 قهرمانی در آسیا برسد که این اتفاق نیفتاد و جونبوک موتورز تعداد قهرمانی هایش را به عدد 2 رساند.
جونبوک قهرمان شد، العین به استقلال نرسید

About