Home » اخبار ورزشی زنان » جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست

جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست

جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست
جیوانی سیمئونه، گلزن جوان جنوا و فرزند دیگو سیمئونه، امروز را بهترین روز دوران حرفه ای خودش نامید.

جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست

جیوانی سیمئونه، گلزن جوان جنوا و فرزند دیگو سیمئونه، امروز را بهترین روز دوران حرفه ای خودش نامید.
جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست

About