Home » عکس های ورزشی » حاج محمدی دیر آماده شد(عکس)

حاج محمدی دیر آماده شد(عکس)

حاج محمدی دیر آماده شد(عکس)
مدافع گران قیمت استقلال در این روزها به مرز آمادگی رسیده است ولی به نظر می رسد ورود او به ترکیب اصلی این تیم بسیار سخت است.

حاج محمدی دیر آماده شد(عکس)

مدافع گران قیمت استقلال در این روزها به مرز آمادگی رسیده است ولی به نظر می رسد ورود او به ترکیب اصلی این تیم بسیار سخت است.
حاج محمدی دیر آماده شد(عکس)

About