Home » باشگاه خبر ورزشی » در مصاحبه با تیکی تاکا/ آنچلوتی: زیدان بیش از همه مرا تحت تاثیر قرارداد

در مصاحبه با تیکی تاکا/ آنچلوتی: زیدان بیش از همه مرا تحت تاثیر قرارداد

در مصاحبه با تیکی تاکا/ آنچلوتی: زیدان بیش از همه مرا تحت تاثیر قرارداد
زین الدین زیدان بین سال های 1999 تا 2001، در یوونتوس زیر نظر کارلو آنچلوتی کار می کرد.

در مصاحبه با تیکی تاکا/ آنچلوتی: زیدان بیش از همه مرا تحت تاثیر قرارداد

زین الدین زیدان بین سال های 1999 تا 2001، در یوونتوس زیر نظر کارلو آنچلوتی کار می کرد.
در مصاحبه با تیکی تاکا/ آنچلوتی: زیدان بیش از همه مرا تحت تاثیر قرارداد

oxin channel

About