Home » باشگاه خبر ورزشی » راه‌یابی واحدی به‌نیمه‌نهایی اسنوکر قهرمانی‌جهان

راه‌یابی واحدی به‌نیمه‌نهایی اسنوکر قهرمانی‌جهان

راه‌یابی واحدی به‌نیمه‌نهایی اسنوکر قهرمانی‌جهان
سهیل واحدی قهرمان ارزنده کشورمان با کسب پیروزی مقتدرانه در مرحله یک چهارم پایانی موفق به صعود در مرحله نیمه نهایی رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان شد.

راه‌یابی واحدی به‌نیمه‌نهایی اسنوکر قهرمانی‌جهان

سهیل واحدی قهرمان ارزنده کشورمان با کسب پیروزی مقتدرانه در مرحله یک چهارم پایانی موفق به صعود در مرحله نیمه نهایی رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان شد.
راه‌یابی واحدی به‌نیمه‌نهایی اسنوکر قهرمانی‌جهان

About