Home » باشگاه خبر ورزشی » رومینیگه: آنچلوتی از حمایت کامل ما برخوردار است

رومینیگه: آنچلوتی از حمایت کامل ما برخوردار است

رومینیگه: آنچلوتی از حمایت کامل ما برخوردار است
کارل هاینس رومینیگه، نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ، تاکید کرد که کارلو آنچلوتی نباید نگران جایگاهش روی نیمکت این تیم باشد.

رومینیگه: آنچلوتی از حمایت کامل ما برخوردار است

کارل هاینس رومینیگه، نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ، تاکید کرد که کارلو آنچلوتی نباید نگران جایگاهش روی نیمکت این تیم باشد.
رومینیگه: آنچلوتی از حمایت کامل ما برخوردار است

About