Home » باشگاه خبر ورزشی » ریبری: به روبن راه تمدید قرارداد را یاد می‌دهم

ریبری: به روبن راه تمدید قرارداد را یاد می‌دهم

ریبری: به روبن راه تمدید قرارداد را یاد می‌دهم
فرانک ریبری، ستاره فرانسوی بایرن معتقد است باشگاه بایرن مونیخ باید قرارداد آرین روبن را تمدید کند.

ریبری: به روبن راه تمدید قرارداد را یاد می‌دهم

فرانک ریبری، ستاره فرانسوی بایرن معتقد است باشگاه بایرن مونیخ باید قرارداد آرین روبن را تمدید کند.
ریبری: به روبن راه تمدید قرارداد را یاد می‌دهم

About