Home » باشگاه خبر ورزشی » سرما تمرین پرسپولیس را زود تعطیل کرد

سرما تمرین پرسپولیس را زود تعطیل کرد

سرما تمرین پرسپولیس را زود تعطیل کرد
تمرین تیم پرسپولیس امروز به دلیل سرمای شدید خیلی زود پایان یافت.

سرما تمرین پرسپولیس را زود تعطیل کرد

تمرین تیم پرسپولیس امروز به دلیل سرمای شدید خیلی زود پایان یافت.
سرما تمرین پرسپولیس را زود تعطیل کرد

About