سرمربی عزت الهی قرارداد نمی‌بندد!
قربان بردیف سرمربی تیم روستوف اگر چه تمرینات آماده سازی تیمش را آغاز کرده و هم اکنون در اردوی تیم در اتریش است اما هنوز قرارداد جدیدی با این تیم امضاء نکرده است.

سرمربی عزت الهی قرارداد نمی‌بندد!

قربان بردیف سرمربی تیم روستوف اگر چه تمرینات آماده سازی تیمش را آغاز کرده و هم اکنون در اردوی تیم در اتریش است اما هنوز قرارداد جدیدی با این تیم امضاء نکرده است.
سرمربی عزت الهی قرارداد نمی‌بندد!