Home » باشگاه خبر ورزشی » سفر مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج به ایران

سفر مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج به ایران

سفر مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج به ایران
جفری بورگ مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج به منظور بازدید نهایی محل در نظر گرفته شده برای مسابقات قهرمانی زنان جهان در ایران، سفری دوباره به کشورمان خواهد داشت.

سفر مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج به ایران

جفری بورگ مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج به منظور بازدید نهایی محل در نظر گرفته شده برای مسابقات قهرمانی زنان جهان در ایران، سفری دوباره به کشورمان خواهد داشت.
سفر مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج به ایران

About