سکوت رسانه های اماراتی درباره داور مالزیایی

رسانه های اماراتی با وجود اشتباهات فاحش داور مالزیایی در دیدار العین برابر استقلال هیچ واکنشی به قضاوت این داور نداشتند.

سکوت رسانه های اماراتی درباره داور مالزیایی

رسانه های اماراتی با وجود اشتباهات فاحش داور مالزیایی در دیدار العین برابر استقلال هیچ واکنشی به قضاوت این داور نداشتند.

(image)
سکوت رسانه های اماراتی درباره داور مالزیایی