ماجرای یک دست فروش برزیلی که به عنوان فوتبالیست با نفت آبادان قرارداد بست!

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: آدم هایی که من دستشان را از زد و بند و انداختن بازیکن بنجل به صنعت نفت کوتاه کردم دوباره کارهای خودشان را شروع کردند که به تیم من ضربه بزنند. …

ماجرای یک دست فروش برزیلی که به عنوان فوتبالیست با نفت آبادان قرارداد بست!

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: آدم هایی که من دستشان را از زد و بند و انداختن بازیکن بنجل به صنعت نفت کوتاه کردم دوباره کارهای خودشان را شروع کردند که به تیم من ضربه بزنند. …

(image)
ماجرای یک دست فروش برزیلی که به عنوان فوتبالیست با نفت آبادان قرارداد بست!