Home » اخبار ورزشی بانوان » مربی زن چینی برای هدایت پینگ پنگ بانوان

مربی زن چینی برای هدایت پینگ پنگ بانوان

مربی زن چینی برای هدایت پینگ پنگ بانوان
پس از بازگشت دبیر فدراسیون پینگ پنگ از چین، هماهنگی های لازم برای ورود اولین مربی زن چینی انجام و ایشان صبح امروز وارد ایران شده است .

مربی زن چینی برای هدایت پینگ پنگ بانوان

پس از بازگشت دبیر فدراسیون پینگ پنگ از چین، هماهنگی های لازم برای ورود اولین مربی زن چینی انجام و ایشان صبح امروز وارد ایران شده است .
مربی زن چینی برای هدایت پینگ پنگ بانوان

About