Home » اخبار ورزشی بانوان » نامه مستقیم سلطانی فر به رئیس فدراسیون جهانی؛ / بسکتبال بانوان؛ ماموریت جدید وزیر

نامه مستقیم سلطانی فر به رئیس فدراسیون جهانی؛ / بسکتبال بانوان؛ ماموریت جدید وزیر

نامه مستقیم سلطانی فر به رئیس فدراسیون جهانی؛ / بسکتبال بانوان؛ ماموریت جدید وزیر
مسعود سلطانی فر با ارسال نامه ای به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال خواستار بررسی شرایط بسکتبالیست های محجبه ایرانی شد.

نامه مستقیم سلطانی فر به رئیس فدراسیون جهانی؛ / بسکتبال بانوان؛ ماموریت جدید وزیر

مسعود سلطانی فر با ارسال نامه ای به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال خواستار بررسی شرایط بسکتبالیست های محجبه ایرانی شد.
نامه مستقیم سلطانی فر به رئیس فدراسیون جهانی؛ / بسکتبال بانوان؛ ماموریت جدید وزیر

About