Home » باشگاه خبر ورزشی » وکیا: سرمای هوا را حس نکردیم

وکیا: سرمای هوا را حس نکردیم

وکیا: سرمای هوا را حس نکردیم
وکیا می گوید یک امتیاز از اصفهان نتیجه بدی نیست و همینکه توانستیم روند بدون باخت خود را ادامه بدهیم به نظر من نقطه مثبتی بود.

وکیا: سرمای هوا را حس نکردیم

وکیا می گوید یک امتیاز از اصفهان نتیجه بدی نیست و همینکه توانستیم روند بدون باخت خود را ادامه بدهیم به نظر من نقطه مثبتی بود.
وکیا: سرمای هوا را حس نکردیم

About