Home » باشگاه خبر ورزشی » چرا اول شدن در گروه در لیگ قهرمانان مهم است؟

چرا اول شدن در گروه در لیگ قهرمانان مهم است؟

چرا اول شدن در گروه در لیگ قهرمانان مهم است؟
با مشخص شدن تکلیف بسیاری از گروه ها، تیم هایی بزرگی مانند بایرن و سیتی در رتبه دوم قرار خواهند گرفت که آمار، آینده خوبی را برای آنها پیش بینی نمی کند.

چرا اول شدن در گروه در لیگ قهرمانان مهم است؟

با مشخص شدن تکلیف بسیاری از گروه ها، تیم هایی بزرگی مانند بایرن و سیتی در رتبه دوم قرار خواهند گرفت که آمار، آینده خوبی را برای آنها پیش بینی نمی کند.
چرا اول شدن در گروه در لیگ قهرمانان مهم است؟

About