Home » باشگاه خبر ورزشی » گزارش:/ زیدان در یک قدمی رسیدن به رکورد آنچلوتی

گزارش:/ زیدان در یک قدمی رسیدن به رکورد آنچلوتی

گزارش:/ زیدان در یک قدمی رسیدن به رکورد آنچلوتی
رئال اگر امروز برابر خیخون پیروز شده یا مساوی کند، زیدان با رکورد کارلو آنچلوتی برابری خواهد کرد.

گزارش:/ زیدان در یک قدمی رسیدن به رکورد آنچلوتی

رئال اگر امروز برابر خیخون پیروز شده یا مساوی کند، زیدان با رکورد کارلو آنچلوتی برابری خواهد کرد.
گزارش:/ زیدان در یک قدمی رسیدن به رکورد آنچلوتی

About