Home » باشگاه خبر ورزشی » گزارش:/ گزینه های زیدان برای پر کردن جای خالی کروس

گزارش:/ گزینه های زیدان برای پر کردن جای خالی کروس

گزارش:/ گزینه های زیدان برای پر کردن جای خالی کروس
تونی کروس به دلیل مصدومیت کف پا، بین یک و نیم تا سه ماه به دور از میادین خواهد ماند.

گزارش:/ گزینه های زیدان برای پر کردن جای خالی کروس

تونی کروس به دلیل مصدومیت کف پا، بین یک و نیم تا سه ماه به دور از میادین خواهد ماند.
گزارش:/ گزینه های زیدان برای پر کردن جای خالی کروس

نصب تلگرام فارسی

About