کی روش در انتظار سرنوشت!

کی روش در انتظار سرنوشت! خبرگزاری فارس: تیم ملی فوتبال ایران روزهای پرالتهاب در عین حال سردرگم و مبهمی را سپری می کند؛ چراکه کارلوس کی روش … کی روش در انتظار سرنوشت! خبرگزاری فارس: تیم ملی فوتبال ایران روزهای پرالتهاب در عین حال سردرگم...
Continue reading »