ستاره فرانسوی والیبال در راه لهستان ؟

ستاره فرانسوی والیبال در راه لهستان ؟با اتمام قرارداد اروین انگاپت با مودنا ایتالیا، پیشنهادات جدی از کشورهای مختلف به خصوص لهستان ارائه شده است. ستاره فرانسوی والیبال در راه لهستان ؟ با اتمام قرارداد اروین انگاپت با مودنا ایتالیا، پیشنهادات جدی از کشورهای مختلف...
Continue reading »