دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست / نماینده ایران برای مبارزه با بولت که بود ؟

دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست / نماینده ایران برای مبارزه با بولت که بود ؟تصور این موضوع که بسیاری از ورزشکاران مانند آدام گمیلی، ریو را نا امید و ناراحت ترک می کنند، بسیار دشوار است. دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست...
Continue reading »