یادداشت ویژه:/ چرا کار تفتیان استثنائی است ؟

یادداشت ویژه:/ چرا کار تفتیان استثنائی است ؟اهمیت دو 100 متر باندازه ای روشن است که کمتر جمله ای درباره آن می توان گفت. یادداشت ویژه:/ چرا کار تفتیان استثنائی است ؟ اهمیت دو 100 متر باندازه ای روشن است که کمتر جمله ای درباره...
Continue reading »