تاکتیک یزدانی برای کسب طلا چه بود ؟

تاکتیک یزدانی برای کسب طلا چه بود ؟قهرمان 21 ساله کشتی آزاد ایران در المپیک ریو تاکتیک خود را خسته کردن حریفان و بعد اجرای فن عنوان کرد. تاکتیک یزدانی برای کسب طلا چه بود ؟ قهرمان 21 ساله کشتی آزاد ایران در المپیک ریو...
Continue reading »