نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود ؟/ دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکست

نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود ؟/ دل آدام گمیلی مثل بهداد سلیمی شکستتصور این موضوع که بسیاری از ورزشکاران مانند آدام گمیلی، ریو را نا امید و ناراحت ترک می کنند، بسیار دشوار است. نماینده ایران برای مباززه با بولت که بود...
Continue reading »