بدون نگرانی کار خودم را انجام می‌دهم؛/ میثاقیان: منوچهری برای لیگ‌برتر مناسب‌تر است

بدون نگرانی کار خودم را انجام می‌دهم؛/ میثاقیان: منوچهری برای لیگ‌برتر مناسب‌تر استسرمربی تیم بادران معتقد است که شرایط این تیم روز به روز بهتر خواهد شد و نظم بیشتری می گیرد. بدون نگرانی کار خودم را انجام می‌دهم؛/ میثاقیان: منوچهری برای لیگ‌برتر مناسب‌تر است...
Continue reading »