درباره حق کشی آشکار فوق سنگین المپیک / سهم ایران دو طلا بود ، نه بیشتر !

درباره حق کشی آشکار فوق سنگین المپیک / سهم ایران دو طلا بود ، نه بیشتر !موضوع دست های پشت پرده و تصمیمات پنهانی وزنه برداری قبل از این هم برای ایرن اتفاق افتاده بود که شاهین نصری نیا این تصمیمات را برای بهداد پیش...
Continue reading »