قلعه نویی – مشکی پوشان؛ جای خالی رضا شربتی

قلعه نویی – مشکی پوشان؛ جای خالی رضا شربتی جای مدافع جدا شده مشکی پوشان در دیدار این تیم خالی است. قلعه نویی – مشکی پوشان؛ جای خالی رضا شربتی جای مدافع جدا شده مشکی پوشان در دیدار این تیم خالی است. (image) قلعه نویی...
Continue reading »