نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد

نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد ابراهیمی وکیل طارمی، حسین هدایتی و نماینده اش بخاطر پرداخت میلیاردی بابات فسخ قرارداد با ترک ها، طاهری مدیرعامل پرسپولیس … نام شش نفر که در پرونده طارمی احضار شدند، فاش شد ابراهیمی وکیل...
Continue reading »