کمک مالی “فیگو” به صداوسیما و بیت المال!

کمک مالی “فیگو” به صداوسیما و بیت المال! عادل فردوسی پور درباره حضور فیگو گفت: ‹‹ این را باید به دوستان یا دشمنانی که پیرامون حضور فیگو شایعه ساختند بگویم که اولا اصلا خبری از مبلغ 500 میلیون نبود. کمک مالی “فیگو” به صداوسیما و...
Continue reading »